ALTIN SİLSİLE

“Sizler gideceğiniz bir adrese, yolu bilen kimse ile mi, yoksa kendi kendinize mi daha çabuk ve kolay ulaşabilirsiniz? “

Nakşibendilik; Takdire Şahan bir tarikat yoludur. Hakikat ilminin esasları üzerine inşa olmuş bir maneviyat ve keşif okuludur.

Cemiyeti temsil eden kişiler ve cemaatler asırdan asra değişmiştir.

Nakşibendi, adını Esmaların araytaki Âdem- oğullunun kalbine kusursuz biçimde işlenmesinden alır. Adını Allah’ın isim ve sıfatlarının arayışa ve kesrete düşmüş müminin kalbine kusursuz biçimde nakış edilmesinden alır.

Bugün “O”: “Naqschibandiya-Rabbaniya” olarak bilinir.

Amaç, “fena” makamına erişme gayesi içeresinde tevhidin keşfedilmesidir,  Allah’ın ve onun varlığının idrak edilmesidir.

Bu yol; noksansız (lekesiz mükemmel, münezzeh) olanın aksını (kendinde) bulmak demektir.

Bu yol; âdemoğlunun ve onun ruhunun (maneviyatının) nefsi ile olan daim mücadelesinin (savaşının) neticesinde şifa bulmaktır.

İlkinde Abu Bkr’e (r.a) nasip olmuş hakiki Allah aşkına sarılmaya başlar.

Onun Bilgisi ve Hikmeti 40 tane Ulema/Mürşidi Kamil den oluşan, hiç kopmayan bir halka üzerinden Şeyh Mehmed Adil el Hakkani Nakşibendi Rabbani (K.s) hazretlerine, asırlardan beri bugüne kadar aktarılmaktadır.

Hakikate işaret eden doğruluğu sayesinde son on yılların ve günümüzün en önemli manevi (mistik) liderlerinden sayılmıştır.

Etkisi ve Nüfusu hem Batı’da hem de doğuda yaşayan kadim İslamın üzerinde günden güne artmaktadır.

O Hazreti Peygamberimiz  (s.a.v) ile başlayan Nakşibendi zincirinin 40. Tespihi/Şeyhidir.

Sufilerin görüşüne göre: Hazreti Peygamberimize indirilen ve kalpten kalbe tebliğ edilen kutsal bilgi; vahiy yoluyla doğrudan kalbine nakşedilmiştir.

 

ALTIN SİLSİLE (THE GOLEN CHAİN OF NAQSHBANDİ – HAQQANİ SUFİ ORDER)

1. Seyyidina Mevlana Muhammed Mustafa (S.A.V.S.)
2. Seyyid-ul Hulefa, Seyyid-ül Evliya Ebu Bekir es Sıddık (R.A.)
3. Selman Ali Farsi (R.A.)
4. İmam Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir es Sıddık (R.A.)
5. İmam Cafer es Sıddık (R.A.)
6. Bayezid-i Bestami (Tayfur (K.S.))
7. Ebul Hasan Harkani (K.S.)
8. Ebu Ali Farmedi (K.S.)
9. Yusuf-ul Hamedani (K.S.)
10. Ebul Abbas (Hızır A.S.)
11. Abdulhalık Gucdavani (K.S.)
12. Hace Arif Rigveri (K.S.)
13. Hace Mahmut Encer Fagnevi (K.S.)
14. Ali Ramitani (K.S.)
15. Hace Muhammed Baba Semmasi (K.S.)
16. Seyyid Emir Kulal (K.S.)
17. Tarikat Kutbu Şah Muhammed Bahattin Nakşibendi el Buhari (K.S.)
18. Alaettin Muhammed Attar (K.S.)
19. Yakub el Çerhi (K.S.)
20. Ubeydullah Ahrar Semerkandi (K.S.)
21. Muhammed Zahid (K.S.)
22. Derviş Muhammed el Buhari (K.S.)
23. Hacegi Emkeneki as Semerkandi (K.S.)
24. Muhammed Bakibillah Semerkandi (K.S.)
25. Müceddid-u Elf-i Sani imam Rabbani Ahmed Faruki Serhendi (K.S.)
26. Urvetül Vüskaa Muhammed Masum Rababin (K.S.)
27. Hace Seyfeddin a Rabbani (K.S.)
28. Nur Muhammed Bedvani (K.S.)
29. Habibullah Mirza Can-ü Canan-ül Mazhar (K.S.)
30. Gulam Ali Abdullah Dehlevi (K.S.)
31. Ziyaeddin Abu Hasan Mevlana Halid-il Bagdadiy­i-işşami (K.S.)
32. Şeyh İsmail Enerani (K.S.)
33. Has Muhammed Şirvani (K.S.)
34. Şeyh Muhammed Yeragi (K.S.)
35. Seyyid Cemalettin Gazikumuki Hüseyni (K.S.)
36. Ebu Ahmet-i Sughuri (K.S.)
37. Ebu Muhammed Medeni (K.S.)
38. Seyyid Şerafettin Dağıstani (K.S.)
39. Sultan-ül Evliya Abdullah Dağıstani (K.S.)
40. Seyyid-üd Taife Hz. Şeyhuna Üstazina Şeyh Muhammed Nazım EI-Rabbani (K.S.)
41. Şeyh Mehmed Adil el Hakkani Nakşibendi Rabbani (K.S.)

X