Category: Musiki ve Zikir

Türk Tasavvuf Musıkîsinin Oluşum Süreci ve İcra Mekânları Tekkeler

Salih Zeki Çavdaroğlu | Musiki Dergisi

İ.S. 920 yılında Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han’ın 200.000 çadırlık bir kitle ile Şamanizm’ i terkederek, İslâmiyeti kabul etmesi sonucu kullanılmaya başlanan Arap alfabesi, başka kültür unsurlarının da kabulünü gündeme getirmiştir. Her ne kadar tarihsel mirasları olan “Orta Asya Türk Müziği”ni devam ettirseler de, İslamiyetin ortaya çıktığı coğrafyadan etkilenmemeleri mümkün değildir… Tasavvufta musıkînin işlevi, birinci
Devamı

X