İbn-i Sina’nın yazdığı önemli eserler

1) Kitabü’ş-Şifa: 11 ciltlik bir eser olup nerdeyse tüm bilim dalları hakkında yazılmıştır.

2) El Kanun fi’t Tıb: Bu kitap İbn-i Sina’nın deneyimlerinin yer aldığı sistematik bir ansiklopedidir. İbn-Sina’nın en ünlü kitaplarındandır.700 yıl boyunca Batı’da ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. Günümüzde Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri, S.t Germain Bulvarı yakınlarındaki konferans salonunda İbn-i Sina ve er-Razi gibi iki bilginin portreleri ile karşılaşırlar.

3) Kitabü’l-Necat: Kitap savaş alanında ve Kitabü’ş-Şifa’nın bir özeti şeklindeydi. Metafizik konularda yazılmıştır.

4) Kitabü’l-İşaret ve’t-Tenbihat: Bu kitap İbn-i Sina’nın kişisel görüşlerini içeren bir yapıttır.

5) Lisanü’l-Arab: İsfahan’da bir Arap bilgini onun Arapça bilgisini yetersiz gördüğünden İbn-i Sina’yı üç yıl çalıştırarak müsvedde biçiminde Lisanü’l Arab’ı yazdı.

6) Risale fi-İlmi’l-Ahlak: Ahlak konusunda yazdığı bir eserdir.

7) İşarat ve’l-Tembihat: Mantık, fizik ve metafizik bölümleri vardır. Toplamda 20 bölümden oluşur.

Leave a Reply