ا عو ذ با لله من اشيطا ن ارجيمبا سم الله الر حمن ارحيم
Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah!

Şükür. yaRabbi şükür ya Rabbi şükür ya Rabbi Tarikatuna es sohba ve hayrun fiy cemiya esselamunaleykum ey insanlar! Her daim Allahın Adi ilen selam verin, selam alın…bilseniz ki bu size ne rahmet vesilesidir dilinizden düşürmezdiniz

Her meclise rahmet inmez..
Her meclise nazar olmaz.
Evliyalar temiz olan meclise nazar ederler ve eyi kimselerin zikri olan meclise deyor rahmet iner.

Salihlerin zikri olan meclislere rahmet ener. Onun için ya salihlerden olmaya bakacaz ya salihlerle olmaya gayret edecez..

Salih kimseleri olduğumuz meclislerde anarsak veyahut öyle bir kimseylen bulunursak bizim ûzerimizede rahmet ener. Çünkü salih kimselerin üzerine her an ilahi nur ener ..

Salih kimseler onlar kalpleri doğrulmuş olan insanlardır.kalpleri salah üzerine olmuş olan kimseler.. kalplerinde şeytana vesveseye vesvas olan fısıltılarıa yer olmayan kimseler yer bırakmayan kimseler
salih kimselerdir.

Kalbini yol geçen hanı gibi yapan ve nefsine bırakana teslim edene nefs istedini söyler..

Nasıl salih olursun?
Kalbini nefsine kapat..

Nefse ve fısıltılarına yer verirsen nefs istediğini söyler…iyi bir şey söylemez yok nefs insana hiç bir
zaman iyi bir şey emretmez amma o kötüyü insana eyi deye gösterir..

Onun için kalbini bir kimse gözetemese salih olamaz. Nasıl salih olsun..nefs kalbe istediği gibi giriyor çıkıyor konuşuyor hükmediyor..

Şimdi sen evinin kapısını yol geçen hanı gibi açık tutsan içeriye hırlı da girer hırsız da girer…

Sen şeytana ve nefse manevi hanen olan kalbinin kapısını kapatmaz açık tutarsan o istediği gibi
evinde hoplayıp zıplar..
Kabahat kimde?

Şimdi arabanın hırsız gelip çalsa yahut evine bir hırsız girse polisin ilk soracağı nedir?
Kapıda hasar yok..sen kapını neye kilitlemedin…

Sigorta şirketleri bile senden evvela doğru dürüst kapına pencerene kilit takmanı şart koşar…
»Senin vazifen tedbiri almak benim vazifem tedbire rağmen olan zarar ziyanı telafi etmek« der…

Lakin sen evvela tedbirini alacaksın yoksa zararla oturur kalkarsın sigorta ödemez..

Sigorta sana tedbirinin karşılığını öder bitti…Evet bundan dolayı vesvasil hannas deyor Cenabı
Hak..
»İlahi sigortamı isteyen kalbini her türlü şer taarruza kapatsın sigorta şartları yerine getirsin gerisi Benim himayemdedir« buyuruyor.

Kalbdeki hırsıza nefsin fısıltılarına Dikkat çekiyor..
Nefs ve şeytan fısıltıları öyle tehlikelidir ki ve entrikacı..hiç aklına fikrine senin kalbine gelmicek
şeyleri bir anda aklına kalbine koyar ruhun duymaz..

Ne için?
Senin, iyi fikirlerini bozmak için, iyi düşüncelerini kötüleriylen yer değiştirtmek için.

Xxxxxxxx

Tasarladığın veya planladığın iyiliklerden seni vazgeçirtmek için Şeytan ve ortağı nefs kalbe hü-
cum eder ..kalbini gözetmeyen adam salihlerden olmaz..

Kalbini Şeytandan gözet..o zaman senin yaptığın iş hayır olur.
Kalbini gözetemezsen azalarını gözetemezsin.

Gözünü gözetemezsin, dilini gözetemezsin.
Kulaklarını gözetemezsin, karnını gözetemezsin.
Elini ayağını gözetemezsin, fercini gözetemezsin.

Kalbini gözetemeyen adam öteki azalarını hiç gözetemez, çünkü kalb Sultandır, Sultan makamıdır.
O bastırabilir. Azalarına zor verebilir zorlayabilir, azanı herhangi bir yanlış işten alakoyabilir kal-
bin, bu kuvvet onda var..,

Gözüne bakma deyebilir, diline söyleme deyebilir..
Kulağına dinleme deyebilir, eline tutma uzanma deyebilir

Ayağına gitme deyebilir, avret yerine yapma yerinde dur, sağlam dur, temiz dur deyebilir..

Lakin kalbine dur deyemeyen adam, kalbine hükmedemeyen adam, azalarını hiç gözetemez.
Salmadır onlar yani başıboş..istediğini yapar..

Çünkü karışanı yok, çünkü sahip çıkanı yok..Sahip çıkan Şeytan…nefs

Şeytan nefs ne zaman sahip çıkar?
Meydanı boş bulursa..
Salih kimse kimdir o?
Azasına hükmedendir.

Azasına ne zaman hükmeder?
Kalbini gözettiği vakit hükmeder.

Kalbini ne vakit hükmün altına alırsın?
Zikrullah ilen.
Zikrullah ilen kalbine hükmedersin.

Zikir olmaksızın hiç bir kimse kendi kalbine hükmedemez.
Kendi kalbini gözetemez.

Zikrin kuvvetidir o, kalbi gözeten..
Onun için zikrediniz deyor Cenabı Hak.

Cenabı Hakka tazarru niyaz, kalbinlen Allaha dönmeklen olur.
Kalbinlen Allaha döndüğünde kalbin o zaman azalarını gözetir.

Kalbinle Allaha döndüğünde Cenabı Hakta senin kalbine döner.
Nitekim bunun için „Hiç bir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım“ buyurdu Cenabı
Hak…yani kalbiylen Rabbisine dönenin kalbinde Mevla yer tutar manasına..

Senin kalbine Cenabı Hakkın Nurundan geldiği vakitında vesvese gelemez. Vesvese kalmaz.

O vakit işte 360 aza vardır, her birisine hükmetmeye yetişir senin kalbin..

Fesad ehli ne zaman olur insan?
Fesad ehlinden ne zaman yazılır ismi insanın?

Azasına kumanda edemeyen adam fesad ehlinden yazılır.
Her yanlıș bakıș bir fesadtır.

Her yanlıș bakıșa bir lanet iner.
Onun için “Bakana baktırana Allah lanet eder” diye Hadiste bildirdi Efendimiz Aleyhisselatu
Vesselam.

Evet! Her yanlıș harekete beraberinde lanet iner, rahmet çekilir zahmet gelir yerine. Onun için salih
olan kimsenin üzerine rahmet iner. Rahmet salihlerin üzerine iner.

Bırak dirisini salih bir kimse bu dünyadan gitmiș olsa salih bir o kimseyi bir mecliste sen ansan onu andığından dolayı o meclise rahmet indirir Allah.

O kimsenin adını anmak dahi rahmet yağmuruna vesile olabiliyorsa ya dirisi olsa o mecliste nasıl
olur?

Ismi anıldığında o salih kimsenin rahmet iniyorsa ya cismi yanında olduğu vakitde rahmet inmez
mi?
Boyuna rahmet iner.

Türbelerede boyuna rahmet indiği cihetten insanlar kalplerinde bu rahmeti hissederler o makamları ziyarete koșarlarki rahmetten pay alsınlar.

Çünkü oraya rahmet iniyor. Mütemadiyyen. İnanmayan kimseler bu sırrı bilmezler onun için
oralardan uzak dururlar.sırrı bilseler hepsi koșturacak oraya.

Iyi kimselerin kalpleri burahmeti hisseder ve onlar oraya koșarlar yahut meclislerinde o salihleri Peygamberleri evliyaları isimleriyle anarlar onlardan söylerler ki oraya o isimler bereketine bir rah
met insin

Rahmet indimi her sıkıntı her meșakkat her problem o rahmetin içersinde erir. Lanet indimi bir
meclise, zahmeti de beraberinde getirir ve o zahmet seni vıcık vıcık ezer.

Bașından kıyma makinasının içersine sokar evirir çevirir kıyma olup çıkar.

Evet lanet öyledir ezer ve çiğner adamı.
Onun için diyor her ișinde Bismillahirrahmairrahim de.
Niye?

Çünkü velinin zirkrolunduğu meclise rahmet inerse, Peygamberin, sallallahu aleyhi vesellem,
onun șanlı adının zikrolunduğu salavat getirildiği meclise rahmet inerse e Allahı andığında Bismillahirrahmanirrahim dediğin vakitde inmezmi?

Sen Allahı anıyorsun. Ona rahmet inmezmi? Rahmet oluk oluk boșalır yukarıdan așağıya doğru.

Allah Velisinin Allahın sevdiği bir kulun ismini söylesen onu orada ansan oraya rahmet inerse Allah dedinmi inmezmi?

Abdulkadir Geylani hazretleri öyle buyurmuș: “Kim bir mecliste benim adımi anarsa mahșer gününde onun sefaatçisi ben olurum ben onu o anmanın hürmetine gözetirim.”

Niye böyle demiș? Çünkü mademki o kimse bir mecliste kalbinde bir muhabbet ile bir Allah dostunu andı onun ismide o andan itibaren o Evliyanın kalb defterine kaydolur onun mensublarından olur artık.

E Allahın bir Veli kulu kendi isminin zikredilmesine böyle karșılık veriyorsa Allah ne yapar sanıyorsun sen Onun yüce Adını andığında?

Allah Celle ve Ala Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde ne yapar? Nasıl rahmet indirir kim
bilebilir?

Sadece bir Velisin ismi anıldığında o ismin hürmetine Allah Celle ve Ala o meclise o kimseye rahmet indirirse Habibinin ismi zikredildiğinde acaba nasıl bir rahmet indirir?

Ya Kendi șanlı aziz İsmi anıldığında nasıl bir rahmet yağar ddüșünebiliyormusunz ey insanlar? Kendisin Ismi Celili anıldığında ne indirir?

Șeyhimiz hazretleri öyle buyuruyor:
“ Allahın İsmi Celili anıldıği vakitde, bir defa Allah denildiği vakitde o kimseye Allahın ne
vereceğini Enbiya bilemez” diyor.

Niye? E Kendi zikri bu!
Allahın Kendi İsmi Celilinin zikri

Allah Hu Allah Hu Allah Hu Hak!
Allah Hu Allah Hu Allah Hu Hak!
Allah Hu Allah Hu Allah Hu Hak!

Bir defa Allah diyene vereceğini Cenabı Hakkın Enbiya Peygamber bilemez diyor sen 10 kere yüz
kere bin kere milyon kere Allah dedinmi nasıl olur, anla!

Allah İsmi Celili bu!
Allah İsmi Celilini anmak o kadar o kadar okadar yüksek o kadar büyük șeref haddi hesabı bulunmaz kalemler yazamaz, bir defa ALLAH dese!

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Kerim Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aziz Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhan Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sultan Allah

Ya Allah Sensin Sultan biz Hiçiz!
Sensin Allah Sensin Subhan Sensin Sultan!

Leave a Reply